Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Η αναπλ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά, προώθησε στη Βουλή και ψηφίσθηκε Σχέδιο Νόμο, που επιλύει σειρά θεμάτων που αφορούν το προσωπικό των Ε. Δ. , αλλά και την αμυντική μας βιομηχανία, μετά την ιδιαίτερα θετική διαπραγμάτευση και συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τους εταίρους μας.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Για το Φαρικό δίκτυο

-Εκσυγχρονισμός φαρικού δικτύου της Χώρας και αναθεώρηση πλαισίου που ίσχυε από το 1951

- Εξασφαλίζεται η δυνατότητα παραθερισμού οικογενειών ΠΝ με κοινωνικά κριτήρια.

Για την εθελουσία έξοδο των εργαζομένων στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και εργασιακά θέματα αυτών

- Ρυθμίζονται τα θέματα της εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων στα ΕΑΣ. Οι εργαζόμενοι κατανέμονται σε κατηγορίες ανάλογα με την προϋπηρεσία τους, ενώ θεσπίζεται και ειδική κατηγορία που αφορά συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων της διοίκησης της εταιρείας, σύμφωνα με τις οργανωτικές της ανάγκες.

- Εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους των θυγατρικών των ΕΑΣ.

- Εξασφαλίζεται ο συνταξιοδοτικός υπολογισμός του συνόλου των πλασματικών ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων των ΕΑΣ που είχαν απολυθεί και επαναπροσληφθεί το 1994, χωρίς να τίθεται θέμα υπέρβασης του ανωτάτου ορίου πλασματικών ετών που τέθηκε με το ν.3996/2011.

- Κατοχυρώνονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων στα ΕΑΣ, όπως αυτά θεμελιώνονται κατά το χρόνο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Για ζητήματα στρατολογίας

- Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών και στους σπουδαστές Κολλεγίων [Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ)], τα οποία συνεργάζονται με ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού γενικά (και όχι μόνο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

-Καταργείται η διάταξη που διαφοροποιεί τα στρατολογικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αθλητών που έχουν συμβόλαια με ομάδες του εξωτερικού έναντι αυτών που εργάζονται σε ελληνικές ομάδες, επειδή συνιστά αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση.

- Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων ή καταβολή στρατολογικών προστίμων εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών.

Για τα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων

- Εντάσσονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ στα νοσηλευτικά ιδρύματα προς τα οποία τα ασφαλιστικά ταμεία του Υπουργείου Εργασίας προκαταβάλλουν το 90% του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα μηνιαία υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δαπανών νοσηλίων, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

- Διευθετείται για πρώτη φορά η εκκρεμότητα σχετικά με τη χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας μετ’ αποδοχών δέκα (10) ημερών σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, και άλλες ειδικές μονάδες των στρατιωτικών νοσοκομείων, κατ’ αντιστοιχία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ.

Ζητήματα προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων

- Με το ισχύον νομικό πλαίσιο, την ειδική άδεια του ν. 1911/1990 δικαιούται το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει σύζυγό ή προστατευόμενα μέλη οικογένειας (τέκνα ή γονείς) τα οποία δεν εργάζονται και πάσχουν από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Με τη νέα διάταξη εξαλείφεται η προϋπόθεση να μην εργάζονται τα προστατευόμενα μέλη, επεκτείνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής της σε περισσότερες περιπτώσεις και αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων.


- Επεκτείνεται, πέραν του πολιτικού προσωπικού, και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου εργασίας και σε όσους έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια τέκνου που είναι άτομο με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.

- Επαναπροσδιορίζεται το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις καταστάσεις επιβίβασης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και καθορίζεται η χορήγησή τους με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, που ρυθμίζονται με ΚΥΑ.

-Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους αποκτούν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους υπηρεσίας εξειδίκευση σε θέματα ασφαλείας και φύλαξης, να αποκτούν άδεια εργασίας, ώστε να μπορούν να προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security).

Πρωτοβουλίες για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία

         

Σχέδιο Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής

Εκπονήθηκε το πρώτο σχέδιο της (ΕΑΒΣ) στο οποίο τονίζονται τα ακόλουθα:

α.         Ανάγκη καλλιέργειας συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων.

β.         Ανάγκη για εξωστρέφεια της αμυντικής βιομηχανίας.

γ.         Ανάγκη διαφοροποίησης των ρόλων των αμυντικών βιομηχανιών από απλούς υποκατασκευαστές σε κυρίους παραγωγούς.

δ.         Εξασφάλιση εφοδιασμού των ΕΔ, σχεδιασμός προσανατολισμένων προϊόντων, τεχνογνωσία για υποστήριξη μέσων και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υλικού.

ε.        Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Κατά την άσκηση της προεδρίας της ΕΕ δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων μέσω της αμυντικής βιομηχανίας. Προωθήθηκαν οι παρακάτω άξονες και πολιτικές:

           α.         Συμμετοχή των Αμυντικών Βιομηχανιών σε χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων.

            β.         Εκπόνηση Κοινής Αμυντικής Βιομηχανικής Πολιτικής, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με τη δημιουργία κινήτρων στις μεγάλες βιομηχανίες να δίνουν υποκατασκευαστικό έργο σε μικρότερες

            γ.         Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης σε χώρες που είναι πιο κοντά σε περιοχές επιχειρήσεων ή αποστολών της ΕΕ ( χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης με πρώτες την Ελλάδα και την Κύπρο).

Συμμετοχές σε εκθέσεις του Εξωτερικού

         

Για πρώτη φορά υπήρξαν επαφές με το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τον εποπτευόμενο οργανισμό Enterprise Greece για την προώθηση των προϊόντων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και τη συμμετοχή στο εξωτερικό με μεγάλα Κοινά Ελληνικά Περίπτερα, κάτι που αποδέχθηκαν με χαρά οι θεσμικοί φορείς της Αμυντικής Βιομηχανίας. Ξεκινά άμεσα η υλοποίησή του προγράμματος με μερική χρηματοδότηση του Ελληνικού περιπτέρου στην έκθεση AUSA 2014 τον προσεχή Οκτώβριο. Βρίσκεται ήδη υπό συζήτηση ο προγραμματισμός για τις σημαντικότερες εκθέσεις του 2015 και 2016.

Ειδικά για τα ΕΑΣ έγιναν προσπάθειες για εξωστρέφεια με συμμετοχή σε επίπεδο Υπουργού σε δυο εκθέσεις (η τελευταία EUROSATORY 2014) στις οποίες έγιναν αρχικές προσεγγίσεις ή συμφωνίες με Αραβικές χώρες επ’ ωφελεία των ΕΑΣ. Έτσι υπάρχει κινητικότητα με το Κατάρ, αρχική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύψους 70 εκατομμυρίων ενώ υπεγράφη και η στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με την Αμερικανική ΑΤΚ, η οποία οδηγεί σε άμεσες συμπαραγωγές (πυρομαχικά Apache 30mm και 40L60) αξίας 25 εκατομμυρίων και ανοίγει το δρόμο για πλείστες μελλοντικές συνεργασίες. Το κυριότερο είναι ότι μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρία βοηθά τα ΕΑΣ να ανακτήσουν την αξιοπιστία τους και να αποκτήσουν διεθνή οντότητα.

Συμμετοχή σε προγράμματα

Παράλληλα οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ενισχύονται με προγράμματα και υποπρογράμματα τα οποία είτε ανατίθενται ως συνέχειες (options) τρεχουσών συμβάσεων στα ΕΑΣ, είτε προκηρύσσονται σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά τους οποίους τα ΕΑΣ δύνανται να διεκδικήσουν εξ’ ολοκλήρου ή να εξασφαλίσουν ένα υποκατασκευαστικό έργο της τάξεως του 30-40%. Τα ανωτέρω προγράμματα εξασφαλίζουν μεγάλο κύκλο εργασιών στα ΕΑΣ, εξασφαλίζοντας όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσομακροπρόθεσμα την κάλυψη τόσο των αναγκών τους όσο και των εγχωρίων προαπαιτούμενων σύμφωνα με τη συμφωνία του Δεκεμβρίου 2013, για την αναδιάρθρωση και βιωσιμότητα της εταιρείας.

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αφήστε το σχόλιό σας


Top