Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Πολιτικές επίλυσης θεμάτων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.

Η αναπλ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά, προώθησε στη Βουλή και ψηφίσθηκε Σχέδιο Νόμο, που επιλύει σειρά θεμάτων που αφορούν το προσωπικό των Ε. Δ. , αλλά και την αμυντική μας βιομηχανία, μετά την ιδιαίτερα θετική διαπραγμάτευση και συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τους εταίρους μας.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Για το Φαρικό δίκτυο

-Εκσυγχρονισμός φαρικού δικτύου της Χώρας και αναθεώρηση πλαισίου που ίσχυε από το 1951

- Εξασφαλίζεται η δυνατότητα παραθερισμού οικογενειών ΠΝ με κοινωνικά κριτήρια.

Για την εθελουσία έξοδο των εργαζομένων στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και εργασιακά θέματα αυτών

- Ρυθμίζονται τα θέματα της εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων στα ΕΑΣ. Οι εργαζόμενοι κατανέμονται σε κατηγορίες ανάλογα με την προϋπηρεσία τους, ενώ θεσπίζεται και ειδική κατηγορία που αφορά συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων της διοίκησης της εταιρείας, σύμφωνα με τις οργανωτικές της ανάγκες.

- Εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους των θυγατρικών των ΕΑΣ.

- Εξασφαλίζεται ο συνταξιοδοτικός υπολογισμός του συνόλου των πλασματικών ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων των ΕΑΣ που είχαν απολυθεί και επαναπροσληφθεί το 1994, χωρίς να τίθεται θέμα υπέρβασης του ανωτάτου ορίου πλασματικών ετών που τέθηκε με το ν.3996/2011.

- Κατοχυρώνονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων στα ΕΑΣ, όπως αυτά θεμελιώνονται κατά το χρόνο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Για ζητήματα στρατολογίας

- Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών και στους σπουδαστές Κολλεγίων [Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ)], τα οποία συνεργάζονται με ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού γενικά (και όχι μόνο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

-Καταργείται η διάταξη που διαφοροποιεί τα στρατολογικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αθλητών που έχουν συμβόλαια με ομάδες του εξωτερικού έναντι αυτών που εργάζονται σε ελληνικές ομάδες, επειδή συνιστά αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση.

- Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων ή καταβολή στρατολογικών προστίμων εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών.

Για τα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων

- Εντάσσονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ στα νοσηλευτικά ιδρύματα προς τα οποία τα ασφαλιστικά ταμεία του Υπουργείου Εργασίας προκαταβάλλουν το 90% του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα μηνιαία υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δαπανών νοσηλίων, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

- Διευθετείται για πρώτη φορά η εκκρεμότητα σχετικά με τη χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας μετ’ αποδοχών δέκα (10) ημερών σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, και άλλες ειδικές μονάδες των στρατιωτικών νοσοκομείων, κατ’ αντιστοιχία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ.

Ζητήματα προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων

- Με το ισχύον νομικό πλαίσιο, την ειδική άδεια του ν. 1911/1990 δικαιούται το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει σύζυγό ή προστατευόμενα μέλη οικογένειας (τέκνα ή γονείς) τα οποία δεν εργάζονται και πάσχουν από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Με τη νέα διάταξη εξαλείφεται η προϋπόθεση να μην εργάζονται τα προστατευόμενα μέλη, επεκτείνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής της σε περισσότερες περιπτώσεις και αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων.


- Επεκτείνεται, πέραν του πολιτικού προσωπικού, και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου εργασίας και σε όσους έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια τέκνου που είναι άτομο με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.

- Επαναπροσδιορίζεται το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις καταστάσεις επιβίβασης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και καθορίζεται η χορήγησή τους με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, που ρυθμίζονται με ΚΥΑ.

-Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους αποκτούν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους υπηρεσίας εξειδίκευση σε θέματα ασφαλείας και φύλαξης, να αποκτούν άδεια εργασίας, ώστε να μπορούν να προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security).

Πρωτοβουλίες για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία

         

Σχέδιο Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής

Εκπονήθηκε το πρώτο σχέδιο της (ΕΑΒΣ) στο οποίο τονίζονται τα ακόλουθα:

α.         Ανάγκη καλλιέργειας συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων.

β.         Ανάγκη για εξωστρέφεια της αμυντικής βιομηχανίας.

γ.         Ανάγκη διαφοροποίησης των ρόλων των αμυντικών βιομηχανιών από απλούς υποκατασκευαστές σε κυρίους παραγωγούς.

δ.         Εξασφάλιση εφοδιασμού των ΕΔ, σχεδιασμός προσανατολισμένων προϊόντων, τεχνογνωσία για υποστήριξη μέσων και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υλικού.

ε.        Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Κατά την άσκηση της προεδρίας της ΕΕ δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων μέσω της αμυντικής βιομηχανίας. Προωθήθηκαν οι παρακάτω άξονες και πολιτικές:

           α.         Συμμετοχή των Αμυντικών Βιομηχανιών σε χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων.

            β.         Εκπόνηση Κοινής Αμυντικής Βιομηχανικής Πολιτικής, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με τη δημιουργία κινήτρων στις μεγάλες βιομηχανίες να δίνουν υποκατασκευαστικό έργο σε μικρότερες

            γ.         Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης σε χώρες που είναι πιο κοντά σε περιοχές επιχειρήσεων ή αποστολών της ΕΕ ( χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης με πρώτες την Ελλάδα και την Κύπρο).

Συμμετοχές σε εκθέσεις του Εξωτερικού

         

Για πρώτη φορά υπήρξαν επαφές με το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τον εποπτευόμενο οργανισμό Enterprise Greece για την προώθηση των προϊόντων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και τη συμμετοχή στο εξωτερικό με μεγάλα Κοινά Ελληνικά Περίπτερα, κάτι που αποδέχθηκαν με χαρά οι θεσμικοί φορείς της Αμυντικής Βιομηχανίας. Ξεκινά άμεσα η υλοποίησή του προγράμματος με μερική χρηματοδότηση του Ελληνικού περιπτέρου στην έκθεση AUSA 2014 τον προσεχή Οκτώβριο. Βρίσκεται ήδη υπό συζήτηση ο προγραμματισμός για τις σημαντικότερες εκθέσεις του 2015 και 2016.

Ειδικά για τα ΕΑΣ έγιναν προσπάθειες για εξωστρέφεια με συμμετοχή σε επίπεδο Υπουργού σε δυο εκθέσεις (η τελευταία EUROSATORY 2014) στις οποίες έγιναν αρχικές προσεγγίσεις ή συμφωνίες με Αραβικές χώρες επ’ ωφελεία των ΕΑΣ. Έτσι υπάρχει κινητικότητα με το Κατάρ, αρχική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύψους 70 εκατομμυρίων ενώ υπεγράφη και η στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με την Αμερικανική ΑΤΚ, η οποία οδηγεί σε άμεσες συμπαραγωγές (πυρομαχικά Apache 30mm και 40L60) αξίας 25 εκατομμυρίων και ανοίγει το δρόμο για πλείστες μελλοντικές συνεργασίες. Το κυριότερο είναι ότι μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρία βοηθά τα ΕΑΣ να ανακτήσουν την αξιοπιστία τους και να αποκτήσουν διεθνή οντότητα.

Συμμετοχή σε προγράμματα

Παράλληλα οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ενισχύονται με προγράμματα και υποπρογράμματα τα οποία είτε ανατίθενται ως συνέχειες (options) τρεχουσών συμβάσεων στα ΕΑΣ, είτε προκηρύσσονται σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά τους οποίους τα ΕΑΣ δύνανται να διεκδικήσουν εξ’ ολοκλήρου ή να εξασφαλίσουν ένα υποκατασκευαστικό έργο της τάξεως του 30-40%. Τα ανωτέρω προγράμματα εξασφαλίζουν μεγάλο κύκλο εργασιών στα ΕΑΣ, εξασφαλίζοντας όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσομακροπρόθεσμα την κάλυψη τόσο των αναγκών τους όσο και των εγχωρίων προαπαιτούμενων σύμφωνα με τη συμφωνία του Δεκεμβρίου 2013, για την αναδιάρθρωση και βιωσιμότητα της εταιρείας.

Υπογραφή από την ΑΝΥΕΘΑ Φώφη Γεννηματά Υπουργικής Απόφασης που τροποποιεί το υφιστάμενο καθεστώς χορήγησης αδειών ανατροφής τέκνου στο στρατιωτικό προσωπικό.

Υπεγράφη χθες από την Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται το υφιστάμενο καθεστώς χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου στο στρατιωτικό προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, παρατείνεται το δικαίωμα χορήγησης της άδειας ανατροφής  μέχρι τη συμπλήρωση 30 μηνών της ηλικίας του τέκνου, από 14 που ίσχυε έως σήμερα. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πλέον στα στελέχη η δυνατότητα εξάντλησης της εννεάμηνης άδειας ανατροφής ακόμη και σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι σύζυγοι λαμβάνουν, ως ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, άδεια λοχείας 63 ημερών και ειδική άδεια μητρότητας 6 μηνών.

-Η ειρήνη στην Ευρώπη δεν είναι δεδομένη- και το λέει ο Γερμανός πρόεδρος!

Με ιδιαίτερη τιμή στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν  χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο συμπλήρωσης 100 από την εισβολή  της Γερμανίας στο Βέλγιο, που πραγματοποιήθηκαν στη στην Λιέγη και οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από το αίτημα των Ευρωπαίων ηγετών ότι η  Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να διατηρήσει την ειρήνη στον κόσμο.

Η υποδοχή των επισήμων -  την Ελλάδα εκπροσώπησε η  Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Φώφη Γεννηματά - γινόταν μπροστά στο Ελληνικό Μνημείο που είχε φτιάξει το 1988 (πριν 26 χρόνια!), ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, τότε Πρόξενος της Ελλάδας!

Υποδοχή με καλημέρα στα Ελληνικά!

Εκεί, στο ελληνικό Μνημείο, υποδέχθηκε την κ Γεννηματά (φωτογραφία) ο Βέλγος Υπουργός Αμυνας κ κ. Πήτερ Ντε Κρέμεμ με μια ελληνικότατη <<Κα-λη-μέ-ρα!>>. 0 κ Πήτερ Ντε Κρέμεμ, που γνωρίζεται με την κ Γεννηματά από την ελληνική Προεδρία, έδωσε  τους χαιρετισμούς του προς τους κ.κ.  Ε.Βενιζέλο και Δ Αβραμόπουλο.Συνολικά .στις εκδηλώσεις αντιπροσωπείες από 83 χώρες, από τις οποίες σε περισσότερες από 50  επικεφαλής ήταν  αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.
Το Στεφάνι που κατέθεσε η κ. Φώφη Γεννηματά εκ μέρους της  Πολιτείας έγραφε : <<Ελληνική Δημοκρατία: Η Πατρίς Ευγνωμονούσα>>.

Η εισβολή στο Βέλγιο ώθησε τη Βρετανία να κηρύξει τον πόλεμο στη Γερμανία. Η προέλαση της Γερμανίας στο βελγιο αναχαιτίστηκε λίγο πριν από την πόλη Ιπρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου χιλιάδες γερμανοί στρατιώτες και σύμμαχοί τους σκοτώθηκαν.Η σύρραξη διήρκησε από το 1914 ως το 1918 και κόστισε τη ζωή σε περίπου 17 εκατομμύρια ανθρώπους με εμπλεκόμενες δεκάδες χώρες

 Η ειρήνη στην Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη

Ο Γερμανός πρόεδρος κ. Γιοάχιμ Γκάουκ ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων  στην σημερινή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λιέγη. Ο κ. Γκάουκ επεσήμανε ότι η ειρήνη στην Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

«Ευχαριστώ όλους τους Βέλγους οι οποίοι έπειτα από δύο πολέμους, έπειτα από δύο επιθέσεις από τα γερμανικά στρατεύματα εναντίον της χώρας τους, έπειτα από τις ωμότητες, έπειτα από όλα τα δεινά και τις αντιξοότητες, έτειναν πολύ σύντομα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο χείρα συμφιλίωσης», επεσήμανε ο Γερμανός πρόεδρος- ο ίδιος που ζήτησε πριν μερικούς μήνες <<συγνώμη>> και από τον Ελληνικό Λαό για τις δολοφονίες , τρομοκρατικές πράξεις και ληστείες που έκαναν στον επόμενο πόλεμο οι ναζί συμπατριώτες του στην Ελλάδα  χωρίς όμως ποτέ να δικαιώσουν τα θύματα και τους κληρονόμους τους ρητώς και εμπράκτως.
<<Μαζί έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο», είπε ο κ. Γκάουκ στους εκπροσώπους των 83 χωρών που παρευρέθησαν στην τελετή. «Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδιάφοροι όταν αγνοούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν υπάρχει η απειλή βίας ή όταν αυτή ασκείται», πρόσθεσε.
Καθήκον της Ευρώπης να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης
Ο Γάλλος πρόεδρος κ. Φρανσουά Ολάντ αναφέρθηκε στις κρίσεις στην Ουκρανία, το Ιράκ, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι είναι καθήκον της Ευρώπης να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης.
«Δεν μπορούμε απλώς να λέμε ότι είμαστε φύλακες της ειρήνης (. . .) δεν μπορούμε απλώς να αναφερόμαστε στις μνήμες, πρέπει να βρεθούμε προ των ευθυνών μας», υπογράμμισε ο κ. Ολάντ.
«Η ειρηνική Ευρώπη, η ενωμένη Ευρώπη, η δημοκρατική Ευρώπη. Οι πρόγονοί μας το ονειρεύτηκαν, εμείς το έχουμε σήμερα. Ας το διαφυλάξουμε και ας συνεχίσουμε να το βελτιώνουμε», κάλεσε από την πλευρά του ο Φίλιππος, ο βασιλιάς του Βελγίου.«Συχνά λίγα χρειάζονται για να καταστραφεί η αλληλεγγύη και να δημιουργηθούν οι χειρότερες εντάσεις», σημείωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός Κ. Ελιό ντι Ρουπό αναφερόμενος στην πρόσφατη αύξηση των εθνικιστικών κομμάτων στην Ευρώπη.«Χωρίς τον σεβασμό προς τον άλλο και χωρίς την ανεκτικότητα, η ειρήνη δεν είναι εφικτή», πρόσθεσε ο ίδιος αφού απέτισε φόρο τιμής στους χιλιάδες Βέλγους θύματα του πολέμου, οι οποίοι «σφαγιάστηκαν τον ολέθριο Αύγουστο του 1914 από τον εισβολέα».
Οι παρόντες άδραξαν επίσης την ευκαιρία για να ευχαριστήσουν το Βέλγιο για τον ρόλο που διαδραμάτισε στη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. «Μεταξύ των πρώτων θυμάτων ήταν ο λαός του Βελγίου, η αντίσταση του οποίου ήταν τόσο ανδρεία όσο μεγάλα ήταν τα δεινά του», δήλωσε ο Δούκας του Κέμπριτζ Ουίλιαμ, που εκπροσώπησε τη Βρετανία στην τελετή συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κέιτ.
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πρόσθεσε ότι η τελετή «αποδεικνύει τη δύναμη της συμφιλίωσης» μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. «Ήμασταν εχθροί περισσότερες από μία φορές τον προηγούμενο αιώνα», είπε. «Σήμερα είμαστε φίλοι και σύμμαχοι», πρόσθεσε.
Τιμητική μπάντα παρέλασε στο κέντρο της Λιέγης, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στο Βέλγιο.
Με περισυλλογή οι πολίτες
Πάντως οι  πολίτες αντιμετωπίζουν με περισυλλογή την επέτειο του «Μεγάλου Πολέμου», που βύθισε στο χάος την Ευρώπη.:«Είναι θετικό ότι τιμάται η μνήμη όλων εκείνων των στρατιωτών που πολέμησαν και πέθαναν στις μάχες», ανέφερε μια κάτοικος της Λιέγης, ενώ μια άλλη συμπλήρωσε : «Θεωρώ ότι η νέα γενιά πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα μπορεί να χειροτερεύσουν ανά πάσα στιγμή. Τιμάμε το παρελθόν και δεν ξεχνάμε τις περιοχές, όπου σήμερα δυστυχώς βρίσκονται σε εξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις», συμπλήρωσε.
Ο ανταποκριτής του Εuronews μετέδωσε: «Έναν αιώνα μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχουν πολλά βιβλία και τηλεοπτικές εκπομπές, που αναλύουν την σύγκρουση. Ποιος ο λόγος λοιπόν τόσοι πολλοί επίσημοι  δίνουν το “παρών” στις εκδηλώσεις μνήμης; Ο λόγος είναι - απαντά ο ίδιος - ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί επιθυμούν να καταστήσουν σαφές στους πολίτες, ότι γνωρίζουν καλά το παρελθόν της ηπείρου και ότι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για το παρόν και το μέλλον».
ΔΙΚΑΙΩΣΗ, η πιο ισχυρή Τιμή
Ωστόσο για πολλούς πολίτες της Γηραιάς Ηπείρου η ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ απάντηση  ΘΑ ΉΤΑΝ  ότι <<οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δίνουν το ''παρών'' στις εκδηλώσεις μνήμης  ΔΙΌΤΙ επιθυμούν να καταστήσουν σαφές στους πολίτες, ότι γνωρίζουν καλά το παρελθόν της ηπείρου και ότι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για το ΊΔΙΟ ΤΟ παρελθόν , το  παρόν και το μέλλον».
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΆΜΕ ΟΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ), ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ...
Διοτι η ΔΙΚΑΙΩΣΗ είναι η πιο ισχυρή Τιμή στα θύματα.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. ΛΙΓΟΥΡΙΩΤΗΣ 

Πηγή : onalert.gr

Παρουσία ΑΝΥΕΘΑ Φώφης Γεννηματά στο Βέλγιο για τις εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά εκπροσώπησε σήμερα την Ελλάδα στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από την εισβολή της Γερμανίας στο Βέλγιο, που πραγματοποιήθηκαν στη Λιέγη.

Για τη μνήμη των 100 χρόνων από την πρώτη παγκόσμια σύρραξη προσκλήθηκαν αντιπροσωπείες από περίπου 80 χώρες που είχαν πάρει μέρος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα.Οι ελληνικές βόμβες της Φώφης Γεννηματά

Μπορεί οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ-πρώην ΠΥΡΚΑΛ /ΕΒΟ) να έχουν κάθε λόγο να τα βάζουν με τις μνημονιακές δυνάμεις για την κατάσταση στην κρατική εταιρία και συνολικά την ελληνική οικονομία και κοινωνία, όμως έχουν και κάθε λόγο να εξαιρούν από την κριτική τους την Αναπληρωτή Υπουργό Αμυνας κ Φώφη Γεννηματά για την σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε- στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της – την σωτηρία των ΕΑΣ από τα νύχια των τροικανών, αλλά και την νοοτροπία κάποιων Ελληνων »χαρτογιακάδων» που  δέχονταν μέχρι τότε όλα τα κελεύσματα την τρόικας! Οι ελληνικές βόμβες της Φώφης.

Όμως δεν είναι μόνο ότι η κ. Γεννηματά-με την συνδρομή του Ειδικού Γραμματέα κ. Οικονόμου -  »πάτησε πόδι» και τα κρατικά ΕΑΣ γλύτωσαν από το λουκέτο. Είναι ότι η κ Γεννηματά συντόνισε και φέρνει σε πέρας  μέρα-μέρα ένα φιλόδοξο πρόγραμμα παραγγελιών από το εσωτερικό και το εξωτερικό ώστε να διαμορφωθεί ένα πακέτο βιωσιμότητας μέχρι το τέλος του έτους-ήδη προχθές υπογράφτηκε σύμβαση με την αμερικανική ΑΤΚ για παραγωγή από τα ΕΑΣ πυρομαχικών για λογαριασμό της.

Αν αξίζει η αναφορά δεν είναι γιατί η κ. Γεννηματά έκανε καλά την δουλειά της- γι αυτό είναι εκεί άλλωστε. Είναι, επιπλέον, γιατί τα έβαλε με τον σύγχρονο Λεβιάθαν, την ελληνική γραφειοκρατία, ώστε οι παραγγελίες των Ενόπλων Δυνάμεων να βγουν από τον λήθαργο ή την αδράνεια  ή -ακόμα πιο σημαντικό – τα έβαλε  με  νοοτροπίες που ήθελαν τις παραγγελίες να παίρνουν τον δρόμο του …εξωτερικού και τώρα να κατευθυνθούν στα ελληνικά χέρια.

 »Πακέτο ελληνοποίησης»

Πρόκειται για ένα  »πακέτο ελληνοποίησης», όπως έχει ονομαστεί, που μαζί με μερικές ακόμα παραγγελίες από το εξωτερικό που ήδη τρέχουν, εκτιμάται από τους αρμοδίους ότι θα αποτελέσουν την ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε τα ΕΑΣ να αποφύγουν την μέγγενη της τρόικας που καραδοκεί:<<Αν η κρατική εταιρία δεν πάρει »γερή ανάσα» μέχρι τον Δεκέμβριο, ο κίνδυνος να επανέλθει η τρόικα με την απειλή του »λουκέτου» είναι ορατός>>, έχει επισημανθεί.

Δικαιολογημένα λοιπόν η διοίκηση και οι εργαζόμενοι θέλησαν να την τιμήσουν με αφορμή επίσκεψή της στα ΕΑΣ .Έτσι μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας, μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την αμερικάνικη  εταιρεία ΑΤΚ, η κ Γεννηματά ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο κ.Γιάννη Δεμίρη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΑΣ  κ. Σωτήρη Χριστογιάννη και εκπροσώπους των εργαζόμενων στη νεοσυσταθείσα έκθεση των προϊόντων της εταιρείας που λειτουργεί πλέον στον Υμηττό. Το Σύμφωνο Στρατηγικής Συνεργασίας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) και της αμερικανικής εταιρείας Alliant Techsystems (ATK) που υπεγράφη τις προάλλες αφορά στην συμπαραγωγή και στην από κοινού ανάπτυξη πυρομαχικών για ελικόπτερα «Apache» 30 mm., πυρομαχικών 40L60 και στην ανάπτυξη πέντε ακόμα προγραμμάτων μελλοντικής συνεργασίας. Αναδεικνύει  δε – με’όσα αναφέρονται και παρακάτω- το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται.

Οι αιχμές της κ. Γεννηματά

Η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε επίσης τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Λαύριο, όπου ξεναγήθηκε στη γραμμή παραγωγής των πυρομαχικών και στις εγκαταστάσεις συναρμολόγησης του πυραύλου Patriot που διαθέτει πιστοποίηση κατά NATO.

«Η επίσκεψη αυτή έχει και συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα» σημείωσε η κ. Γεννηματά. «Πραγματοποιείται μια μέρα μετά την υπογραφή μιας σημαντικής συμφωνίας, που αποδεικνύει ότι η εταιρεία διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τη διοίκηση και το κατάλληλο προσωπικό, για να προχωρήσει μπροστά. Κάποιοι, όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια πριν από έναν χρόνο, χαρακτήριζαν τα ΕΑΣ ως καμένο χαρτί. Κάποιοι άλλοι μας είπαν ότι διαλύουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία», συμπλήρωσε η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και κατέληξε:

«Εμείς δεν μένουμε στο χθες. Στηρίζουμε τη διοίκηση και τους εργαζόμενους, τους οποίους καλούμε  να αποδείξουν στην πράξη ότι είναι άξιοι της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Η Εθνική Αμυντική Βιομηχανία είναι απαραίτητη σε όλους μας».

Οι αιχμές στην ομιλία της είναι καθαρές και έχουν αποδέκτες…Ορισμένοι δε από αυτους βρίσκονται (ή βρίσκονταν) σε ελληνικά υπουργεία…


Με συμπαραγωγές

Δεν είναι όμως μόνο η συμφωνία για τα πυρομαχικά που υπέγραψαν τα ΕΑΣ με την αμερικανική ΑΤΚ.Η κ Γεννηματά κινήθηκε σε δυο κατευθύνσεις:Αφενός την αλλάγή νοοτροπίας  στις παραγγελίες των Γενικών Επιτελείων ,  όπως η αποσπασματικότητα, η έλλειψη πρόβλεψης για υποχρεωτική συμπαραγωγή στην Ελλάδα κλπ και αφετέρου το »τρέξιμο» ενός μεγάλου  προγράμματος ελληνικών παραγγελιών πυρομαχικών που θα αποτελέσουν στην πράξη το σωσίβιο για τα »Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα».

Συγκεκριμένα η κ. Γεννηματά πέρασε ως αντίληψη στα Επιτελεία και την Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών την επιβολή όρου σε συμβάσεις αγοράς από το εξωτερικό για υποχρεωτική απαίτηση συμπαραγωγής στην Ελλάδα του  π.χ. 30% κοκ. Επίσης κλήθηκαν τα Επιτελεία  και η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, να επιταχύνουν διαδικασίες για ό,τι υλικό θα μπορούσε να γίνει στα ΕΑΣ ή να συμμετέχουν σε συμ-παραγωγή του.

Μια καταγραφή των κινήσεων »σωτηρίας των ΕΑΣ » που συντονίζει η κ. Γεννηματά και προωθούνται από το Υπ. Αμυνας μέσα από τις σχετικές θεσμικές διαδικασίες (Επιτροπή Βουλής κλπ) παρουσίασε πρόσφατα η αμυντική ιστοσελίδα ΟnAlert.gr :

Από το ΓΕΣ δρομολογούνται  προς ΕΑΣ:

- 1).Ξεκινά   ο διεθνής διαγωνισμός-μαμούθ  για την προμήθεια 30.000 βλημάτων των 120 mm, για τα άρματα Leopard 2, προυπολογισμού περίπου 150.εκ ευρώ. Το πρόγραμμα από πλευράς ΚΥΣΕΑ έχει περάσει από το  2010 και η δαπάνη είναι <<ΟΚ>> από το 2011.  Η προκήρυξη θα προβλέπει συμπαραγωγή τουλάχιστον  30% στην Ελλάδα και  τα ΕΑΣ μπορούν να ελπίζουν σε σημαντική ενίσχυση του τζίρου τους καθώς  έχουν ήδη υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας για τη συμπαραγωγή των βλημάτων σε ποσοστό ως 40% και με τις τρεις αμυντικές βιομηχανίες που αναμένεται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ήτοι τη γερμανική Rheinmetall, την αμερικανική AKT και την ισραηλινή IMI.Το πρόγραμμα θέλει »ωρίμανση » περίπου 12 μηνών.

-2).»Διορθώνεται» διακρατική συμφωνία με την Γερμανία που προέβλεπε  αγορά 9.000 βλημάτων για τα ίδια τανκς από την Ραιμένταλ έτσι ώστε τα ΕΑΣ να μπουν στην παραγωγή με συμπαραγωγή και σε αυτή την σύμβαση.
-3).Ενεργοποιείται οπσιόν για 2.300 πυροβόλα Minimi των 5,56 χιλ. με διόπτρες – αξίας περίπου 60 εκ. ευρω.
-4).Προχωρά σύμβαση για φυσίγγια των 30 χιλ. για τα πυροβόλα των ελικοπτέρων Απάτσι, καθώς τα ΕΑΣ έχουν πιστοποιημένο τον κάλυκα. Κόστος 12 εκ. ευρώ
-5). Υπογράφηκε ήδη   η σύμβαση τριετίας  και » τρέχει » προς υλοποίηση – για τα βλήματα  των 40 μμ αξίας 18 εκ. ευρώ.
-6). Προχωρά  το πρόγραμμα για  αριθμό  βλημάτων Helfire των επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι αξίας 8,5 εκ. ευρώ . Τον βασικό κορμό κάνει ξένη εταιρία αλλά θα μπει όρος για – τουλάχιστον – ποσοστό εγχώριας συμπαραγωγής 30%- παίζουν σχεδόν αποκλειστικά  τα ΕΑΣ που έχουν δικαίωμα συμπαραγωγής με την εταιρία.
-7). Δρομολογείται πρόγραμμα για σημαντικό αριθμό αντιαρματικών βλημάτων για το ΚΟRNET-E, αξίας 9,5 εκ ευρώ.Τον βασικό κορμό κάνει και εδώ η ξένη εταιρία (ρωσική) αλλά θα μπει όρος για – τουλάχιστον – ποσοστό εγχώριας συμπαραγωγής 30%. Και εδώ παίζουν σχεδόν αποκλειστικά  τα ΕΑΣ που έχουν ήδη το δικαίωμα συμπαραγωγής με την εταιρία…..
-8).Ξεκινά διαδικασία έγκρισης αγοράς (έξυπνων) βλημάτων 155 χιλ.HERA  για Αυτοκινούμενα Πυροβόλα, αξίας περίπου 40 εκ ευρώ ( τα ΕΑΣ έχουν την έγκριση και την δυνατότητα κατασκευής πυροσωλήνων και γεμισμάτων).

Το ΓΕΝ δρομολογεί προς ΕΑΣ:

-1). Aγορά  βλημάτων για τα πυροβόλα Οto Melara των πολεμικών πλοίων .Υπάρχει πρόθεση για απ” ευθείας ανάθεση στα ΕΑΣ -λόγω επιτακτικής επιχειρησιακής ανάγκης.Ανάλογο πρόγραμμα έχουν εκτελέσει ξανά τα ΕΑΣ.

Το ΓΕΑ δρομολογεί προς ΕΑΣ:

-1).Πρόγραμμα προμήθειας  βλημάτων DEFA για τα μαχητικά αεροσκάφη Μιράζ 2000 με διαγωνισμό, αξίας 3,5 εκ. ευρώ. Τα ΕΑΣ είναι ήδη πιστοποιημένα από καιρό
-2).Πρόγραμμα παραγωγής  για τα πυρομαχικά Ahead του αντιαεροπορικού συστήματος »Βέλος», αξίας 6 εκ. ευρώ . Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα( ΕΑΣ) στα πλαίσια των αντισταθμιστικών ωφελημάτων για την αναβάθμιση του συστήματος στο παρελθόν έχουν συμφωνία να κατασκευάζονται από τα τα ίδια τα , τα πυρομαχικά Ahead.

Και τα 3 Γενικά Επιτελεία δρομολογούν από κοινού προς ΕΑΣ:

-1).  Μεγάλη παραγγελία για φυσίγγια φορητού οπλισμού (τυφέκια, περίστροφα κ.α.) διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων καθώς και εκπαίδευσης και μάχης. Για το συνολικό πρόγραμμα – αξίας περίπου 19 εκ. ευρώ – θα γίνει διαγωνισμός, ωστόσο τα ΕΑΣ έχουν όλες τις δυνατότητες να τον κερδίσουν.


Και στο εξωτερικό

Αυτά, όσον αφορά αγορές για τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.Διότι υπάρχουν και μια σειρά άλλες προωθούμενες αγορές για χώρες του εξωτερικού, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ κ.α.

Γ.ΔΗΜ.

Πηγή : 4people.gr

Επίσκεψη ΑΝΥΕΘΑ Φώφης Γεννηματά στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΕΑΣ και στο εργοστάσιο του Λαυρίου


Επίσκεψη στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στον Υμηττό, καθώς και στο εργοστάσιο του Λαυρίου, πραγματοποίησε χθες η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά.

Μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας, μία μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την αμερικάνικη  εταιρεία ΑΤΚ, η κα Γεννηματά ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο Γιάννη Δεμίρη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΑΣ  Σωτήρη Χριστογιάννη και εκπροσώπους των εργαζόμενων στη νεοσυσταθείσα έκθεση των προϊόντων της εταιρείας που λειτουργεί πλέον στον Υμηττό.

Στη συνέχεια, η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Λαύριο, όπου ξεναγήθηκε στη γραμμή παραγωγής των πυρομαχικών και στις εγκαταστάσεις συναρμολόγησης του πυραύλου Patriot που διαθέτει πιστοποίηση κατά NATO.

«Η επίσκεψη αυτή έχει και συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα» σημείωσε η κα Γεννηματά. «Πραγματοποιείται  μια μέρα μετά την υπογραφή μιας σημαντικής συμφωνίας, που αποδεικνύει ότι η εταιρεία διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τη διοίκηση και το κατάλληλο προσωπικό, για να προχωρήσει μπροστά. Κάποιοι, όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια πριν από έναν χρόνο, χαρακτήριζαν τα ΕΑΣ ως καμένο χαρτί. Κάποιοι άλλοι μας είπαν ότι διαλύουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία», συμπλήρωσε η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και κατέληξε:

«Εμείς δεν μένουμε στο χθες. Στηρίζουμε τη διοίκηση και τους εργαζόμενους, τους οποίους καλούμε  να αποδείξουν στην πράξη ότι είναι άξιοι της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Η Εθνική Αμυντική Βιομηχανία είναι απαραίτητη σε όλους μας»

Φώφη Γεννηματά στην τελετή για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΕΑΣ-ΑΤΚ


Τα ΕΑΣ βγαίνουν από την κρίση εκπέμποντας ένα μήνυμα ανταγωνιστικότητας και αξιοπιστίας.

Σήμερα είναι μια σημαντική  ημέρα για τα ΕΑΣ και  την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
Όταν ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο την προσπάθεια,  πιστεύαμε και πιστεύουμε, ότι για να διασφαλίσουμε το μέλλον  πρέπει  να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τους ανθρώπους της εταιρείας, ώστε να σταθεί επάξια στον διεθνή ανταγωνισμό.
Πιστέψαμε στην εξωστρέφεια και σήμερα γίνεται πράξη, με την πρώτη μεγάλη παραγγελία από το εξωτερικό και την ΑΤΚ.
Θα ήθελα  να σταθώ στις τρεις φαινομενικά απλές λέξεις στο κείμενο που υπεγράφη: «στρατηγική συμφωνία συνεργασίας».
Σήμερα επισφραγίζεται μια Στρατηγική επιλογή. Μια επιλογή που φέρνει κοντά τις αμυντικές βιομηχανίες των παραδοσιακών φίλων, εταίρων και συμμάχων, της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Τα ΕΑΣ, μια από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες που πέρασε δύσκολες στιγμές στο πρόσφατο παρελθόν βγαίνει από την κρίση ισχυρά και δυναμικά δείχνοντας σοβαρότητα, ανταγωνιστικότητα και φερεγγυότητα.
Ο μεγάλος της εταίρος, η ATK, αποτελεί μια εταιρία με αξιοπιστία και εγνωσμένη ισχύ στο διεθνές γίγνεσθαι. Η συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή δείχνει την πρόθεση για ευρύτερη συνεργασία όχι μόνο των δυο εταιριών , αλλά και των δυο χωρών. Αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που δείχνει βάθος χρόνου και βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες και δεν έχει καμία σχέση με καιροσκοπισμό ή ευκαιριακές, συγκυριακές συμφωνίες.
Η λέξη συμφωνία αποδεικνύει ότι σήμερα δεν αναλωνόμαστε σε ευχολόγια ή κάποια δυνητική σύμπραξη.
Τέλος, η λέξη συνεργασία αποτελεί τη λέξη-κλειδί για τη συμφωνία. Συνεργασία σημαίνει ότι υπάρχει κοινός στόχος, κοινό όραμα και κυρίως κοινή προσπάθεια ώστε τα δυο μέρη να βγουν κερδισμένα από τη σημερινή μέρα. Και εκφράζω τη βεβαιότητα ότι το σημερινό βήμα θα είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχειρηματική κίνηση για τις δυο εταιρίες και ένας επιπλέον δεσμός μεταξύ των δυο χωρών.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ
Top